آرامشاوران خبره
آرامشاوران خبره آرامشاوران خبره
جستجوی قوانین و مقررات

 نمایش جزییات 
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390
تاریخ صدور : ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
ارگان صادر کننده :
سازمان مرتبط : شرکت آرا مشاوران خبره
شماره : ۱۰۰۲۳/۲۰۰

شماره: 10023/200
تاریخ: 11/05/1391
پیوست: دارد
 
 بخشنامه
 
032
91
بند (ب) ماده 154
م
  
مخاطبین
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی....
 موضوع
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390
در اجرای بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست فایل مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1390 نسبت به عملکرد سال 1389 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد.
1- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.
2- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقـیقـی و حـقـوقی در جـدول ضرایـب مالیاتی عـمـلکرد مـزبـور یـکـسان می باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.
3- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانـون تعیـین ضـریـب مـالـیاتی آنـها بـه هـیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند.
4- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان نکات و ضوابط اجرائی مندرج در بخش اول (به ویژه بند 8) مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند.
5- با توجـه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های 1و2 و4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون مربوط درمـرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند وضمن انـجام بـررسی های کـارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفاً مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنـظـیـم و از طـریـق اداره کل حداکثر تا 30/5/1391 به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید.
ضمناً نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:- داخلی               2- خارجی
مرجع پاسخگویی: دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها
تلفن: 27- 39903926
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
 
 
 
 

 

 ابزار 
نسخه چاپی
نقشه سایت نقشه سایت
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام